Màu Sắc Tỏa Sáng

Ai mà từ chối được màu sắc tỏa sáng này?